Σταθμοί ποιότητας υδάτων

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ θα αξιολογήσει τα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και τις ανάγκες αναβάθμισης και επέκτασής τους, καθώς και προτείνει πρόσφορες θέσεις ποταμών για εγκατάσταση νέων αυτόματων σταθμών παρακολούθησης.