Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ θα αξιολογήσει τα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και τις ανάγκες αναβάθμισης και επέκτασής τους, καθώς και προτείνει πρόσφορες θέσεις ποταμών για εγκατάσταση νέων αυτόματων σταθμών παρακολούθησης. Θα εγκατασταθούν αυτόματοι σταθμοί παρακολούθησης της στάθμης και της ποιότητας επιφανειακών υδάτων που θα λειτουργούν επιχειρησιακά και θα καταγράφουν συνεχώς βασικές ποιοτικές παραμέτρους όπως: pH, θερμοκρασία νερού, Διαλυμένο Οξυγόνο, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα και Στάθμη νερού ενώ θα υπάρχει τηλεμετρική μετάδοσή τους, σε ημερήσια βάση, στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου. Ταυτόχρονα, το Ινστιτούτο θα καταρτίσει οδηγό συντήρησης και λειτουργίας του συνολικού δικτύου παρακολούθησης ενώ θα ενσωματώσει σύγχρονες μεθόδους ελέγχου ποιότητας και δημοσιοποίησης των δεδομένων. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα εμπλουτίζουν τη βάση του OpenHi.net και μέσω συστήματος επεξεργασίας και απεικόνισής τους που θα αναπτυχθεί, θα διατίθενται ελεύθερα και σε εύληπτη και κατανοητή μορφή.

Προσβασιμότητα