Εργαστήριο βαθμονόμησης αισθητήρων

Το εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων είναι εξοπλισμένο από μία ειδικά σχεδιασμένη μεγάλη δεξαμενή και δύο μικρότερες γυάλινες δεξαμενές. Επίσης παρέχει έναν αριθμό αισθητήρων αναφοράς και εξοπλισμό για τη βαθμονόμηση των αισθητήρων θερμοκρασίας, αλατότητας, χλωροφύλλης –α, θολερότητας και διαλυμένου οξυγόνου.

Βάση δεδομένων

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά την πολυετή λειτουργία του δικτύου σταθμών του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ είναι προσβάσιμα μέσω μιας δικτυακής εφαρμογής που επικοινωνεί με την βάση δεδομένων του συστήματος. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται σε καθημερινή βάση προσφέροντας πλήρη πρόσβαση τόσο σε παλαιότερα όσο και σε πρόσφατα δεδομένα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πρόσβασης επίσης σε μια σειρά επιπλέον δεδομένων που αφορούν τους σταθμούς όπως οι αισθητήρες που έχουν χρησιμοποιηθεί, η ακριβής θέση και η περίοδος λειτουργίας τους καθώς και άλλες συνδυαστικές πληροφορίες.

Σταθεροί πλωτήρες (Buoys)

Ο σταθερός πλωτήρας είναι μια πλατφόρμα η οποία τοποθετείται είτε σε παράκτιες περιοχές είτε σε υπεράκτιες περιοχές. Τα βασικά στοιχεία ενός ωκεανογραφικού αγκυροβολιού είναι μια άγκυρα, μια γραμμή πρόσδεσης (καλώδιο σχοινί) για την πρόσδεση των διαφόρων αισθητήρων καταγραφής δεδομένων και ένα ή περισσότερα στοιχεία πλευστότητας που κρατούν το αγκυροβόλιο όρθιο και κατά προτίμηση όσο το δυνατόν κατακόρυφο.

Υδρόπτερο (Glider)

Τα υποβρύχια υδρόπτερα (gliders) είναι αυτόνομα υποβρύχια οχήματα που χρησιμοποιούνται για την συλλογή θαλάσσιων επιστημονικών δεδομένων. Τα gliders κινούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον μεταβάλλοντας την πυκνότητα και την κλίση τους ώστε να καταδύονται και να αναδύονται διαδοχικά καταγράφοντας τις ιδιότητες του θαλασσινού νερού σε διαδοχικές κατατομές πολλών χιλιομέτρων. Συνήθως κινούνται από την επιφάνεια μέχρι τα 500 – 1000 m βάθος σε κάθε κύκλο κατάδυσης – ανάδυσης, ταξιδεύοντας 3 – 6 km οριζόντια απόσταση με ταχύτητα περίπου 1 km/h.

Ferrybox

Το Ferrybox είναι ένας αυτόνομος μετρητής ωκεανογραφικών φυσικών, χημικών και βιοχημικών παραμέτρων. Ο μετρητής αυτός τοποθετείται σε διάφορα είδη πλοίων όπως π.χ. εμπορικά, επιβατικά ή/και ερευνητικά πλοία παρέχοντας δεδομένα σημαντικών παραμέτρων του θαλάσσιου χώρου σε πραγματικό χρόνο. Στο Ferrybox τοποθετούνται διάφοροι αισθητήρες για την μέτρηση της θερμοκρασίας, αλατότητας, του pCO2, pH και διαλυμένου οξυγόνου . 

Σταθμοί ποιότητας υδάτων

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ θα αξιολογήσει τα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και τις ανάγκες αναβάθμισης και επέκτασής τους, καθώς και προτείνει πρόσφορες θέσεις ποταμών για εγκατάσταση νέων αυτόματων σταθμών παρακολούθησης.

Προγνωστικά συστήματα

Συστήματα πρόγνωσης θάλασσας και ατμόσφαιρας

Τα συστήματα πρόγνωσης θάλασσας και ατμόσφαιρας χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα με σκοπό την αριθμητική αναπαράσταση της κατάστασης του ωκεανού και της ατμόσφαιρα. Η αριθμητική αναπαράσταση γίνεται με  προσομοίωση των δυναμικών, ενεργειακών και φυσικών διεργασιών της θάλασσας και της ατμόσφαιρας. Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα ακόλουθα συστήματα πρόγνωσης:

Διαχείριση παράκτιας ζώνης

Η επιστημονική έρευνα σε παράκτια περιβάλλοντα έχει υψηλή προτεραιότητα και μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες και ευάλωτες περιοχές επιρρεπείς στην υποβάθμιση από τις άμεσες ανθρώπινες δραστηριότητες.