Η επιστημονική έρευνα σε παράκτια περιβάλλοντα έχει υψηλή προτεραιότητα και μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες και ευάλωτες περιοχές επιρρεπείς στην υποβάθμιση από τις άμεσες ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα φαινόμενα που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος - η αύξηση της θερμοκρασίας και της στάθμης της θάλασσας, η αυξημένη συχνότητα των καταρρακτωδών βροχών και η απορροή - μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση, σε βιογεωχημικό επίπεδο, επηρεάζουν την πρωτογενή παραγωγικότητα και τη βιοποικιλότητα, διαταράσσουν τους κύκλους άνθρακα και θρεπτικών, εντείνουν τη διάβρωση των ακτών την παράκτια επίκληση και τις πλημμύρες, την ανάμειξη αλμυρού και γλυκού νερού. καθώς και την εξάντληση των μεταβατικών υδάτινων σωμάτων. Η ολοκληρωμένη διεπιστημονική έρευνα είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των περιοχών. Το ΕΚΠΑ υπεύθυνο για τη συνιστώσα της παράκτιας ζώνης του HIMIOFOTS, ενισχύει τις δυνατότητες για ολοκληρωμένη έρευνα και διαχείριση παράκτιων περιβαλλόντων και εσωτερικών υδάτων (παραλιακά μέτωπα, ποτάμια δελτία, κλειστούς κόλπους, λιμνοθάλασσες και λίμνες) λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές ανθρώπινες περιβαλλοντικές πιέσεις και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.

Τα Εργαστήρια του ΕΚΠΑ  είναι πλήρως εξοπλισμένα με την αναγκαία υποδομή για την παρακολούθηση της παράκτιας ζώνης.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

1)    ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ


Η Βάση Δεδομένων Παράκτιας Ζώνης περιλαμβάνει (A) δεδομένα πλέγματος (gridded data) και (Β) ένα ευρύ δίκτυο διαθέσιμων πληροφοριών του παράκτιου περιβάλλοντος (χερσαίου και υδάτινου) σε διάφορες περιοχές του Ελλαδικού χώρου.

A) Δεδομένα πλέγματος (gridded data) 
i)    Αποτελέσματα ανάλυσης επιτόπιων παρατηρήσεων
Πρόκειται για υδροδυναμικά χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης όπως θερμοκρασία, αλατότητα και διαλυμένο οξυγόνο που προέκυψαν εφαρμόζοντας μια μέθοδο διακριτοποίησης επιτόπιων μετρήσεων σε συγκεκριμένο πλέγμα με την χρήση χωρικής παρεμβολής. Η βάση δεδομένων παρέχει μέσες μηνιαίες κλιματολογικές τιμές των παραπάνω παραμέτρων καθώς και υπερετήσιες τιμές για το χρονικό διάστημα από 1960-2017. Η οριζόντια ανάλυση του πλέγματος είναι  1/8Ο x 1/8Ο και τα αποτελέσματα καταγράφονται σε σταθερά βάθη. Η συγκεκριμένη ανάλυση στοχεύει στον προσδιορισμό ενός ομαλότερου πεδίου συνδυάζοντας τις διαθέσιμες παρατηρήσεις και την ύπαρξη ενός πεδίου υποβάθρου.

ii)    Αποτελέσματα αριθμητικού μοντέλου
Το αριθμητικό μοντέλο που επιλέχθηκε βασίζεται στην πλατφόρμα ωκεανογραφικών μοντέλων γενικής κυκλοφορίας ΝΕΜΟ (Nucleus of European Modelling of the Ocean) στην έκδοση v3.6. Έχει σχεδιαστεί ωκεανογραφικό περιοχικό μοντέλο για την Μεσόγειο με οριζόντια διακριτοποίηση 1/36ο×1/36ο (~2,5 Km) με κατακόρυφες ισοβαθείς συντεταγμένες 75 επιπέδων, περιλαμβάνοντας ένα υβριδικό σχήμα για ρεαλιστικότερη απεικόνιση του τελευταίου επιπέδου (z-coordinates with partial steps). Από αυτό προκύπτουν υπερετήσιες τιμές φυσικών υδροδυναμικών χαρακτηριστικών που τροφοδοτούν την βάση δεδομένων για την παράκτια ζώνη της Ελλάδος. Το μοντέλο παρέχει αποτελέσματα κάθε 5 ημέρες για την χρονική περίοδο 1958-2013.
Με την βοήθεια των παραπάνω αποτελεσμάτων ο χρήστης μπορεί να εξάγει χρονοσειρές για διάφορες υδροδυναμικές παραμέτρους με στόχο την παρακολούθηση και την μελέτη των μεταβολών που παρατηρούνται στην παράκτια ζώνη της χώρας χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο κόμβο σε εφαρμογές εκπαιδευτικού ή άλλου κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος.

B) Δίκτυο διαθέσιμων πληροφοριών παράκτιου ενδιαφέροντος 
i)    Αποτελέσματα – πληροφορίες επιτόπιων μετρήσεων & παρατηρήσεων
Πρόκειται για ένα ευρύ δίκτυο διαθέσιμων πληροφοριών παράκτιου ενδιαφέροντος, το οποίο περιέχει δεδομένα και αποτελέσματα αναλύσεων από μετρήσεις σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής παράκτιας ζώνης όπως: τοπογραφία χερσαίας παράκτιας ζώνης, βυθομετρία, μορφολογία πυθμένα, ιζηματολογία, θρεπτικά και ιχνημέταλλα, καταγραφή της παρουσίας και της κατανομής των απειλούμενων ειδών (Χονδριχθύες, θαλάσσια θηλαστικά και υπεραλιευόμενα είδη), της παρουσίας και της κατανομής των μεδουσών, των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, βιομηχανία, τουρισμός κλπ) και μελέτη των επιπτώσεων τους στους βιολογικούς πόρους. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε αρχεία NetCDF. 

ii)    Πλατφόρμα βιβλιογραφίας
Αφορά στη συγκέντρωση υφιστάμενης βιβλιογραφίας σχετικής με την την παράκτια ζώνη υπο μορφή καταλόγου είτε σε συγκεκριμένες περιοχές είτε σε περιφερειακή  κλίμακα. Ο κατάλογος αναφορών διαχωρίζεται σε θεματικές υποκατηγορίες σύμφωνα με το περιεχόμενο της βιβλιογραφίας και καταχωρούνται σε αρχεία *pdf.

Η Βάση Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.oc.phys.uoa.gr/Himiofots/

2)    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ


Στερεοσκόπιο με σύστημα ανάλυσης εικόνας/Image Analysis Pro Plus /Ψηφιακή κάμερα Οπτικό μικροσκόπιο και στερεοσκόπιο με σύστημα ανάλυσης εικόνας/Αναλογική κάμερα
Το Image Pro Plus είναι ένα ισχυρό λογισμικό ανάλυσης, εμπλουτισμού και επεξεργασίας 2Δ και 3Δ εικόνων. Διευκολύνει στην καταμέτρηση, στη μέτρηση (π.χ. μήκος, πλάτος, περίμετρος, επιφάνεια, πυκνότητα) και στην ταξινόμηση οργανισμών  με μεγάλη ακρίβεια. Εντοπίζοντας κάποιο αντικείμενο ενδιαφέροντος, εύκολα μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με το μέγεθος ή άλλες παραμέτρους μέτρησης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εντοπισμού-παρακολούθησης ενός κυττάρου ή οργανισμού καθώς μετακινείται στον χώρο. Χρησιμοποιείται επίσης στην εκτίμηση ηλικίας των ιχθύων, μετρώντας τους αυξητικούς δακτυλίους στις σκελετικές δομές (π.χ. λέπια, ωτόλιθοι, τομές ακανθών) και στην παρατήρηση Ιστολογικών τομών.  Χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο εύρος επιλογών μέτρησης μπορούν επίσης να εξαχθούν ποσοστικά δεδομένα από τις εικόνες. Το λογισμικό επίσης παρέχει φίλτρα για την βελτιστοποίηση της εικόνας και εργαλεία ανάπτυξης μακροεντολών. 

image-analysis-systemimage-analysis-systemimage-analysis-systemimage-analysis-system
3)    ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ, ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ

Η συσκευή RM2235 είναι ένας ημι-μηχανοκίνητος (μηχανοκίνητη προώθηση δείγματος) μικροτόμος χειροκίνητου χειρισμού, ειδικά σχεδιασμένος για τη δημιουργία λεπτών τομών (6-8 μm) σε δείγματα διαφορετικών ιστών και διαφορετικής σκληρότητας. 
Η συσκευή Leica EG1150 H είναι ένας σύγχρονος σταθμός σκήνωσης ιστών με σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή. Η συσκευή προορίζεται για την έγκλειση ιστολογικών δειγμάτων ιστών σε παραφίνη σε εργαστήριο ρουτίνας και προβλέπεται μόνο για την εκτέλεση των κατωτέρω λειτουργιών: 

 • Υγροποίηση της στερεάς παραφίνης για την έγκλειση δειγμάτων και διατήρηση στην απαιτούμενη θερμοκρασία. 
 • Πλήρωση των καλουπιών έγκλεισης στα οποία έχουν τοποθετηθεί τα δείγματα, με παραφίνη. 
 • Θέρμανση και διατήρηση της θερμοκρασίας των κασετών με τα δείγματα και τα καλούπια έγκλεισης καθώς επίσης των λαβίδων που απαιτούνται για τη σκήνωση.

Η συσκευή Leica HI1210 είναι ένα λουτρό επίπλευσης παραφίνης, για την έκταση και το στέγνωμα τομών δειγμάτων ιστού που χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς (π.χ. βιοϊατρική έρευνα).

ΜicrotomeΜicrotomeΜicrotome
4)    ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ


Υποβρύχιο Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους Gladius Mini ROV 200m, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και καταγραφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των οργανισμών που απαντώνται σε αυτό. Επίσης, φέρει αισθητήρες για τη μέτρηση διαφορετικών παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασία νερού, βάθος). Το κύριο πλεονέκτημα του υποβρύχιου drone είναι ότι μπορεί να καταγράψει υποθαλάσσιες περιοχές (200 m βάθους) που είναι δύσκολο να διερευνηθούν επιστημονικά. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: :
drones

 • Μέγιστο βάθος: 200 m
 • Μέγιστη ταχύτητα: 4 Kn (2 m/ sec)
 • Ρυθμιζόμενη λειτουργία κλίσης περίπου 45 μοιρών
 • Φωτισμός: 2.400 lumen (LED)
 • Μέγιστη ανάλυση εικόνας: 12 M (4000x3000)
 • Ανάλυση βίντεο: FHD (1920x1080) & 3D
 • Live Stream Online
 • Διάρκεια μπαταρίας: 2 ώρες

Εναέριο Drone Mavic 2 Pro is, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και καταγραφή του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και των οργανισμών (π.χ. μέδουσες, θαλάσσια θηλαστικά) που απαντώνται σε αυτό. Το εναέριο drone δίνει μία ευκολότερη, ταχύτερη και φθηνότερη μέθοδο συλλογής δεδομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: :
 drones

 • Ανάλυση Κάμερας: 5472x3648 pixels (JPEG/RAW)
 • Ανάλυση Video: 3840x2160 (4K)/Dlog-M Color Profile/10-bit HDR
 • Αισθητήρας: 1`` CMOS
 • Εμβέλεια: 8 km
 • Μέγιστος χρόνος πτήσης: 31 min
 • Μέγιστη Ταχύτητα: 72 km/h
5)    ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ – ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ


Σύστημα μονοδεσμικού βυθομέτρου με παράλληλη καταγραφή ηχογραφιών για αποτύπωση των χαρακτηριστικών του πυθμένα. Το σύστημα χρησιμοποιείται για βαθυμετρική αποτύπωση παράκτιων περιοχών και αναγνώριση της σύστασης της επιφάνειας του πυθμένα μέσω οπισθοσκέδασης. Μέγιστο βάθος καταγραφής βάθους ~300 μέτρα. Τριπλή συχνότητα ηχοβολιστικού (455, 800 και 1200 κΗΖ), για αποτύπωση πυθμένα σε βάθη έως 120, 40 και 60 μέτρα αντίστοιχα και εύρος σάρωσης έως περίπου 300 μέτρα. Το σύστημα συνοδεύεται από κεραία GPS (10Hz με σύστημα EGNOS & GLONASS) και προεγκατεστημένους βαθυμετρικούς χάρτες για πλοήγηση, ενώ η βάση στήριξης προσαρμόζεται σε κάθε σκάφος.    

ECHO-SOUNDERECHO-SOUNDER
6)    ΦΟΡΗΤΟ ΘΕΡΜΟΣΑΛΙΝΟΜΕΤΡΟ


Φορητή συσκευή μέτρησης Θερμοκρασίας, αλατότητας και αγωγιμότητας. Καλώδιο μέτρησης έως 25 μέτρα βάθος για γλυκό και αλμυρό νερό. 
Εύρος μέτρησης Αγωγιμότητας:

 
0-499.9 μS/cm, με ανάλυση ανά 0.1 μS/cm και ακρίβεια ±0.5%
0-4999 μS/cm, με ανάλυση ανά 1 μS/cm και ακρίβεια ±0.5%
0-49.99 mS/cm, με ανάλυση ανά 0.01 μS/cm και ακρίβεια ±0.5%
0-200 mS/cm, με ανάλυση ανά 0.1 μS/cm και ακρίβεια ±0.5%
Εύρος μέτρησης Αλατότητας: 0-80 ppt, με ανάλυση ανά 0.1 ppt και ακρίβεια ±2% ή ±0.1 ppt
Εύρος μέτρησης Θερμοκρασίας: -5 – 95oC, με ανάλυση ανά 0.1oC και ακρίβεια ±0.1 oC
Portable-CTD

7)    ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ

Σταθμηγράφος για μέτρηση στάθμης και θερμοκρασίας στη θάλασσα, σε ρηχά πηγάδια, ποτάμια και λίμνες.
Εύρος λειτουργίας: 0 έως 9 m
Εύρος Πίεσης και Στάθμης: 0 έως 145 kP, ανάλυση <0.02 kPa και 0.21 cm, ακρίβεια ±0.05%
Εύρος Θερμοκρασίας:  -20° to 50°C, ανάλυση 0.10°C στους 25°C, ακρίβεια ±0.44°C
Διαστήματα καταγραφής: από 1 δευτερόλεπτο έως 18 ώρες
Portable-Tide-Logger

8)    ΚΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ


Σύστημα υψίσυχνης καταγραφής κύματος-θερμοκρασίας. 
Εύρος μέτρησης πίεσης:  20/50, ανάλυση 0.001%, ακρίβεια ±0.05%, χρονική σταθερά 0.01s
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας:  -5° έως 35°C, ανάλυση 0.00005˚C, ακρίβεια ±0.002°C
Διαστήματα καταγραφής: 24hr έως 1s και 2, 4, 8, or 16Hz
Portable-Wave-Logger

 

9)    ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ >63ΜM

Πλήρες σύστημα κοκκομετρικής ανάλυσης ξηρού ιζήματος. 2 σειρές κοσκίνων από 63μm έως 16 cm ανά μισό φ, φούρνος ξήρανσης, συσκευή δόνησης, διαχωριστής και σύστημα παροχής απιονισμένου νερού.
Dry-sieving-system

10)    ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ


Ασύρματος αυτόνομος Μετεωρολογικός σταθμός με και κονσόλα καταγραφής με αισθητήρες θερμοκρασίας, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, υγρασίας, βροχόπτωσης.
Ισχύς Ηλιακού πάνελ: 0.5 Watts
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40° έως +65°C
Εύρος Βαρομετρικής πίεσης: 410 έως 820 mm Hg, Ανάλυση 0.1 mm Hg
Εύρος Θερμοκρασίας: 0° έως +60°C, Ανάλυση 0.1°C
Εύρος δείκτη θέρμανσης: -40° έως +74°C, Ανάλυση 1°C
Εύρος υγρασίας: 1 έως 100% RH, Ανάλυση 1%
Εύρος βροχόπτωσης: 0 έως 6553 mm, Ανάλυση 0.2 mm
Weather-station

 

11)    Δειγματολήπτες νερού και ιζήματος


Για τη συλλογή δειγμάτων από υδάτινα σώματα χρησιμοποιούνται δειγματολήπτες νερού, φιάλες τύπου Niskin (α), ενώ για τη δειγματοληψία επιφανειακών ιζημάτων χρησιμοποιείται δράγα τύπου Birge-Eckman (β) . 
α)Water-and-Sediment-Samplers β)Water-and-Sediment-Samplers

 

12)    ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ UV-VIS


Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης UV-VIS με δυνατότητα σάρωσης από τα 200-1000nm και στηρίγματα για κυψελίδες 1cm και 5 cm. Χρησιμοποιείται κυρίως για φωτομετρικές μεθόδους προσδιορισμού θρεπτικών συστατικών, χλωροφύλλης και λοιπών παραμέτρων που ποσοτικοποιούνται φωτομετρικά.
Double-beam UV-VIS-spectrophotometer

 

 

ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

1)    ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ ΜΑΖΑΣ MΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΑΡΓΟΥ (ICP-MS THERMO ICAP-QC)


Η επαγωγικώς συζευγμένη φασματομετρία μάζας πλάσματος (ICP-MS) είναι μια ισχυρή τεχνική για την ανίχνευση πολλών ταυτόχρονα στοιχείων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Τα οφέλη από τη χρήση πλάσματος σε σύγκριση με άλλες μεθόδους ιονισμού, όπως ο ιονισμός με φλόγα, είναι ότι ο ιονισμός λαμβάνει χώρα σε ένα χημικά αδρανές περιβάλλον, εμποδίζοντας τον σχηματισμό οξειδίων και είναι πιο πλήρης. Επίσης, το προφίλ θερμοκρασίας του φακού είναι σχετικά ομοιόμορφο, μειώνοντας τα αποτελέσματα αυτοαπορρόφησης. Εντούτοις, η ICP-MS είναι επιρρεπής σε παρεμβολές που προκαλούνται από συστατικά του υλικού του δείγματος. Για αυτό το λόγο απαιτείται προεπεξεργασία των δειγμάτων θαλάσσιου ύδατος πριν από την ανάλυση, χρησιμοποιώντας κατάλληλες εναλλακτικές ρητίνες ή τεχνικές εκχύλισης με οργανικό διαλύτη.
Coupled-Plasma-Mass-Spectrometer

 

2)    ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ- (CLEAN ROOM-‘’ΚΑΘΑΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟ’’)


Σε πολλές αναλυτικές εφαρμογές (πχ. σε περιβαλλοντικά δείγματα, βιολογικούς ιστούς και υγρά, τρόφιμα και υλικά υψηλής τεχνολογίας) συχνά απαιτούνται και αξιόπιστες και ακριβείς μετρήσεις χημικών στοιχείων και ραδιονουκλιδίων σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων (ίχνη-trace/ultra trace). Η ποιότητα των αναλυτικών αποτελεσμάτων εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες (επιλογή μεθοδολογίας, εργαστηριακό περιβάλλον, αντιδραστήρια, εμπειρία αναλυτών κ.α.). Η ακρίβεια προσδιορισμού ιχνοστοιχείων περιορίζεται από συστηματικά σφάλματα που εμφανίζονται σε όλους τους παραπάνω παράγοντες πχ. η ίδια η δειγματοληψία και η προκατεργασία των δειγμάτων ενέχει κίνδυνο να μεταβάλει την σύσταση του δείγματος. Και είναι γεγονός ότι η ακριβής ανάλυση ενός δείγματος συνδέεται απόλυτα με τον έλεγχο του αναλυτικού τυφλού. Η σωματιδιακή ύλη που υπάρχει στο εργαστηριακό περιβάλλον είναι σημαντική πηγή επιμόλυνσης των δειγμάτων και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάλυση ιχνοστοιχείων. Ο μη ελεγχόμενος αέρας των εργαστηρίων συνήθως περιέχει ανόργανη και οργανική ύλη με τη μορφή αερολυμάτων τόσο φυσικής όσο και ανθρωπογενούς προέλευσης. Η σύσταση της σωματιδιακής ύλη στον αέρα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, το βαθμό βιομηχανοποίησης, τον όγκο της κυκλοφορίας αυτοκινήτων κλπ. Άρα η ανάπτυξη/χρήση ‘’καθαρών δωματίων / εργαστηρίων’’ είναι η απάντηση για να πληρούνται οι προϋποθέσεις τυφλών και ακρίβειας στην ιχνηανάλυση. Σε αυτούς τους χώρους πραγματοποιούνται διάφορα βήματα προετοιμασίας και αποθήκευσης δειγμάτων καθώς και η επακόλουθη αναλυτική διαδικασία. Ένα ‘’καθαρό δωμάτιο’’ (cleanroom) είναι ένας ελεγχόμενος χώρος με χαμηλά επίπεδα ρύπων όπως σκόνη, αερομεταφερόμενα μικρόβια, αερολύματα και χημικούς ατμούς. Πιο συγκεκριμένα ένα ‘’καθαρό δωμάτιο’’ (cleanroom) ανάλογα με τον τύπο του χαρακτηρίζεται από ελεγχόμενο επίπεδο επιμόλυνσης που ορίζεται από τον υφιστάμενο αριθμό σωματιδίων συγκεκριμένου μεγέθους ανά κυβικό μέτρο αέρα. Το προσωπικό που εργάζεται σε ‘’καθαρό δωμάτιο’’ (cleanroom) είναι απαραίτητο να λάβει εκτεταμένη εκπαίδευση στη θεωρία ελέγχου επιμολύνσεων. Σε κάθε βάρδιά τους εισέρχονται κει εξέρχονται από το χώρο αυτό μέσω αεροθυρίδων ή/και δωματίων ένδυσης (ανάλογα με τις απαιτήσεις και το είδος του ‘’καθαρού δωματίου’’) και φορούν ειδικά ενδύματα και καλύμματα κεφαλής, ποδιών κλπ. που είναι σχεδιασμένα να παγιδεύουν ρύπους που παράγονται από το δέρμα, τα μαλλιά και τα συνήθη εργαστηριακά ενδύματα. 
Το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ διαθέτει ένα ‘’καθαρό δωμάτιο’’ The Class 10000 clean room όπου γίνονται αναλύσεις ιχνοστοιχείων συμπεριλαμβανομένου του υδραργύρου σε περιβαλλοντικά δείγματα. 

Laminar-flow-cabinetLaminar-flow-cabinet
3)    Σπινθηριστής


Ο σπινθηριστής (sparker) είναι ένα όργανο σεισμικής διασκόπισης του θαλάσσιου βυθού. Χρησιμοποιείται ευρέως για έρευνα σε ποικίλες εφαρμογές χαρτογράφησης των ανωτέρων στρωμάτων του βυθού. Η διακριτική ικανότητα κάθε συστήματος εξαρτάται κυρίως από την ενέργεια και συχνότητα που εκπέμπει.
Κλασικά μία πλήρης διάταξη ενός πλήρους λειτουργικού συστήματος σπινθηριστή περιλαμβάνει:
1) Την πηγή ενέργειας που κυμαίνεται από  5-30.000 Joule και διοχετεύει την ηλεκτρική ενέργεια στα ηλεκτρόδια που βρίσκονται στη θάλασσα.
2) Τα ηλεκτρόδια εκκένωσης που βρίσκονται ποντισμένα στο νερό και είναι αναλώσιμα.
3) Τα υδρόφωνα που συλλαμβάνουν  τα ακουστικά κύματα-ανακλάσεις του βυθού.
4) Το σύστημα πυροδότησης των εκκενώσεων.
5) Το σύστημα ενίσχυσης ενίσχυσης των λαμβανόμενων ανακλάσεων
6) Το σύστημα καταγραφής των σεισμικών ανακλάσεων.
Eίναι ψηφιακό και το σύστημα καταγραφής είναι ένας υπολογιστής με ιδιαίτερο λογισμικό που μπορεί να περιλαμβάνει κάρτα πυροδότησης των εκκενώσεων.
speaker

 

 

 

 

 

 

Προσβασιμότητα