Το αντικείμενο της υποδομής επιμερίζεται σε πέντε υποέργα, που συντονίζονται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, και περιλαμβάνει:

(α) καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών της χώρας (μετρητικά δίκτυα, βάσεις δεδομένων), στην κατεύθυνση ανάπτυξης ενός εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδρο-περιβαλλοντικών πληροφοριών για τα επιφανειακά υδροσυστήματα,
(β) οργάνωση των σχετιζόμενων γεωγραφικών και διαχειριστικών δεδομένων,
(γ) υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος,
(δ) ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών χαμηλού κόστους για τη μέτρηση και τηλεμετάδοση των δεδομένων πραγματικού χρόνου, και
(ε) ένταξη στο σύστημα ώριμων μετρητικών υποδομών που διαχειρίζονται οι συνεργαζόμενοι φορείς.

Η πλατφόρμα πρόσβασης στις μετρήσεις βρίσκεται στη διεύθυνση: https://system.openhi.net/

Προσβασιμότητα