Δίκτυο αυτόματων σταθμών υδρολογικής πληροφορίας

Η ομάδα Υδρολογίας του ΙΕΠΒΑ, με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στην εγκατάσταση και λειτουργία τηλε-υδρομετρικών σταθμών από το 1998 έως σήμερα κατά την υλοποίηση των έργων TELEFLEUR και ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, θα επαναξιολογήσει το υπάρχον τηλε-υδρομετρικό δίκτυο του ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ. Προσδιορίζοντας τις ανάγκες αναβάθμισης και επέκτασής του, θα προτείνει αλλαγές στις υφιστάμενες θέσεις υδρομετρήσεων και θα αναγνωρίσει νέες κατάλληλες θέσεις για την επέκτασή του με την εγκατάσταση επιπλέον αυτόματων σταθμών παρακολούθησης στάθμης, λαμβάνοντας υπόψην και τις εκθέσεις του ΕΜΠ σχετικά με τα πλέον σημαντικά υδατορρεύματα της χώρας και τις ανάγκες παρακολούθησής τους. Θα αναπτυχθεί μέθοδος εκτιμήσεως της παροχής μέσω υδρομετρήσεων στην βαση πιθανοτικής θεωρήσεως της ροής (θεωρία της εντροπίας). 

Θα εγκατασταθούν αυτόματοι σταθμοί παρακολούθησης της στάθμης των υδατορρευμάτων σε κατάλληλα επιλεγμένες διατομές, οι οποίοι διακρίνονται ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης σε σταθμούς ραντάρ (εμπορίου και ιδίας κατασκευής) και πιεζομετρικούς. Επίσης θα εγκατασταθεί και σταθμός μέτρησης της ταχύτητας ροής. Οι σταθμοί θα λειτουργούν επιχειρησιακά και η μετάδοση των δεδομένων τους θα γίνεται τηλεμετρικά, είτε σε ημερήσια (μέσω κινητής τηλεφωνίας), είτε σε 10 min (internet), βάση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου. Ορισμένοι σταθμοί θα είναι επιπλέον εξοπλισμένοι με βροχόμετρο, καθώς και κάμερα για την αποτύπωση της κοίτης κάτω από συνθήκες πλημμύρας. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα ενημερώνουν την βάση του OpenHi.net, όπου θα υφίστανται αυτόματο ποιοτικό έλεγχο, ενώ συγχρόνως και θα τηρούνται και στην βάση δεδομένων του HYDRO-NET στο ΙΕΠΒΑ. Μέσω της πλατφόρμας του OpenHi.net και μέσω του συστήματος επεξεργασίας και απεικόνισής τους που θα αναπτυχθεί, θα διατίθενται ελεύθερα και σε εύληπτη και κατανοητή μορφή στους ενδιαφερόμενους.

Προσβασιμότητα