Εργαστήριο βαθμονόμησης αισθητήρων

Το εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων είναι εξοπλισμένο από μία ειδικά σχεδιασμένη μεγάλη δεξαμενή και δύο μικρότερες γυάλινες δεξαμενές. Επίσης παρέχει έναν αριθμό αισθητήρων αναφοράς και εξοπλισμό για τη βαθμονόμηση των αισθητήρων θερμοκρασίας, αλατότητας, χλωροφύλλης –α, θολερότητας και διαλυμένου οξυγόνου.

Βάση δεδομένων

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά την πολυετή λειτουργία του δικτύου σταθμών του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ είναι προσβάσιμα μέσω μιας δικτυακής εφαρμογής που επικοινωνεί με την βάση δεδομένων του συστήματος. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται σε καθημερινή βάση προσφέροντας πλήρη πρόσβαση τόσο σε παλαιότερα όσο και σε πρόσφατα δεδομένα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πρόσβασης επίσης σε μια σειρά επιπλέον δεδομένων που αφορούν τους σταθμούς όπως οι αισθητήρες που έχουν χρησιμοποιηθεί, η ακριβής θέση και η περίοδος λειτουργίας τους καθώς και άλλες συνδυαστικές πληροφορίες.

Θαλάσσιο καλωδιωμένο παρατηρητήριο

Θαλάσσιο καλωδιωμένο παρατηρητήριο είναι μια πλατφόρμα βυθού, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ξηρά μέσω ενός  καλωδίου  που περιέχει οπτικές ίνες ή μεταλλικό αγωγό για τη μεταφορά των δεδομένων και των σημάτων ελέγχου και ένα καλώδιο συνήθως από  χαλκό ή ανοξείδωτο ατσάλι για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η υποδομή επιτρέπει την υλοποίηση ενός δικτύου αισθητήρων για την συλλογή δεδομένων στον πυθμένα αλλά και την υπερκείμενη στήλη νερού.

Σταθεροί πλωτήρες (Buoys)

Ο σταθερός πλωτήρας είναι μια πλατφόρμα η οποία τοποθετείται είτε σε παράκτιες περιοχές είτε σε υπεράκτιες περιοχές. Τα βασικά στοιχεία ενός ωκεανογραφικού αγκυροβολιού είναι μια άγκυρα, μια γραμμή πρόσδεσης (καλώδιο σχοινί) για την πρόσδεση των διαφόρων αισθητήρων καταγραφής δεδομένων και ένα ή περισσότερα στοιχεία πλευστότητας που κρατούν το αγκυροβόλιο όρθιο και κατά προτίμηση όσο το δυνατόν κατακόρυφο.

Αυτόνομοι παρασυρόμενοι πλωτήρες Argo (Argo floats)

Το όνομα Argo (Αργώ) επιλέχθηκε για να τονίσει τη στενή σχέση του διεθνούς δικτύου πλωτήρων με την αποστολή των ωκεανογραφικών  δορυφόρων Jason 1 (Ιάσωνας 1) και Jason 2 (Ιάσωνας 2) για την παρακολούθηση της κλιματολογικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ωκεανών και της ατμόσφαιρας. Στην ελληνική μυθολογία ο Ιάσωνας έπλευσε με το πλοίο του την «Αργώ » για να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας.

Υψίσυχνη τηλεμετρία HF RADAR

Το ΗF Radar είναι ένα επίγειο όργανο το οποίο τοποθετείται σε παράκτια ζώνη έτσι ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του επιφανειακού θαλάσσιου χώρου δίνοντας δεδομένα σε υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση. Παρέχοντας κυρίως κυματικά δεδομένα και χάρτες του επιφανειακού στρώματος.  Επίσης, το HF Radar απαιτεί χαμηλό κόστος τόσο ως προς τη συντήρησή του όσο και ως προς τη λειτουργία του. 

Υδρόπτερο (Glider)

Τα υποβρύχια υδρόπτερα (gliders) είναι αυτόνομα υποβρύχια οχήματα που χρησιμοποιούνται για την συλλογή θαλάσσιων επιστημονικών δεδομένων. Τα gliders κινούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον μεταβάλλοντας την πυκνότητα και την κλίση τους ώστε να καταδύονται και να αναδύονται διαδοχικά καταγράφοντας τις ιδιότητες του θαλασσινού νερού σε διαδοχικές κατατομές πολλών χιλιομέτρων. Συνήθως κινούνται από την επιφάνεια μέχρι τα 500 – 1000 m βάθος σε κάθε κύκλο κατάδυσης – ανάδυσης, ταξιδεύοντας 3 – 6 km οριζόντια απόσταση με ταχύτητα περίπου 1 km/h.

Παλιρροιογράφοι

Ο παλιρροιογράφος είναι ένα ωκεανογραφικό όργανο, το οποίο σχετίζεται με τη μέτρηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας παίζουν σημαντικό ρόλο στις αλλαγές του περιβάλλοντος μας και πιο συγκεκριμένα στις παράκτιες περιοχές. Οι παλιρροιογράφοι είναι το κατάλληλο όργανο για τη μέτρηση των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας, των ακραίων φαινομένων, τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τον υπολογισμό της παλίρροιας, γεωδαιτικές εφαρμογές, τις λιμενικές λειτουργίες και την πλοήγηση.

Ferrybox

Το Ferrybox είναι ένας αυτόνομος μετρητής ωκεανογραφικών φυσικών, χημικών και βιοχημικών παραμέτρων. Ο μετρητής αυτός τοποθετείται σε διάφορα είδη πλοίων όπως π.χ. εμπορικά, επιβατικά ή/και ερευνητικά πλοία παρέχοντας δεδομένα σημαντικών παραμέτρων του θαλάσσιου χώρου σε πραγματικό χρόνο. Στο Ferrybox τοποθετούνται διάφοροι αισθητήρες για την μέτρηση της θερμοκρασίας, αλατότητας, του pCO2, pH και διαλυμένου οξυγόνου . 

Προγνωστικά συστήματα

Συστήματα πρόγνωσης θάλασσας και ατμόσφαιρας

Τα συστήματα πρόγνωσης θάλασσας και ατμόσφαιρας χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα με σκοπό την αριθμητική αναπαράσταση της κατάστασης του ωκεανού και της ατμόσφαιρα. Η αριθμητική αναπαράσταση γίνεται με  προσομοίωση των δυναμικών, ενεργειακών και φυσικών διεργασιών της θάλασσας και της ατμόσφαιρας. Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα ακόλουθα συστήματα πρόγνωσης: